Onderteken het protocol

Vele vierkante kilometers platte daken doen enkel dienst als afdekking en afdichting van het gebouw waar ze deel van uitmaken. Veelal woestijnen, gangmakers van het hitte-eilandeffect terwijl deze grote ongebruikte oppervlaktes net ruimte bieden om positief bij te dragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatopwarming, verlies aan biodiversiteit en de steeds schaarser wordende beschikbare ruimte. Het protocol wilt op die manier bijdragen aan het grote aantal initiatieven rond duurzaamheid en klimaat.

Het multifunctioneel en zo duurzaam mogelijk inzetten van platte daken vereist engagement en actie van vele partijen en overheden die regelgevend kunnen optreden en daarnaast een grote opdrachtgever zijn van bouw- en renovatieprojecten. Maar ook andere bouwheren, aannemers, materialenproducenten, studiebureaus, architecten en onderzoeksinstellingen hebben allen het potentieel om positief bij te dragen aan de ambities van het Klimaatdak.

Door het protocol te ondertekenen, zet je je dus mee in voor duurzamere daken.

ENGAGEMENTSVERKLARING

Ondergetekende, vertegenwoordiger van zijn/haar organisatie (overheidsinstelling, bedrijf, …), verklaart als ondertekenende en deelnemende partij bij het Klimaatdak om zich in te spannen en, vanuit de eigen rol, invloed en plaats van de organisatie maximaal bij te dragen aan het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen zoals deze zijn verwoord in het protocol.

De ondertekenende partijen leggen met de ondertekening hun betrokkenheid vast bij de ambities en doelstellingen, de werkpaden en acties, en engageren zich ten volle om deze te implementeren.

De partijen verbinden zich ertoe dat in hun werken en/of activiteiten waarin het platte dak een rol speelt de aspecten uit het protocol Klimaatdak mee in overweging worden genomen.


*Geef hier de persoon op die we mogen contacteren over dit initiatief.

Deze bedrijven zetten zich al in:

Aannemer


Materialenproducent


Overheid


       Studiebureau/Ontwerper/Architect     


Andere


Bouwheer/Eigenaar


       Kennisinstelling/Onderzoekscentra     


Federaties