Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

 • Analyses

Google Analytics
Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens door Google.

 • Contact met de Gebruiker

Contactformulier
Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; naam bedrijf; voornaam

 • Contacten beheren en berichten verzenden

Sendgrid
Persoonsgegevens: e-mailadres

 • Spambescherming

Google reCAPTCHA
Persoonsgegevens: antwoorden op vragen; bewegingssensor-events; Gebruiksgegevens; klikken; muisbewegingen; scroll-positie; toetsenbord-events; touch-events; Tracker

 • Tagbeheer

Google Tag Manager
Persoonsgegevens: Tracker

 • Weergave van content van externe platforms

Google Fonts

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker


Privacybeleid

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Embuild Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens en projectgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat in overeenstemming met de beginselen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn.

In deze privacyverklaring leest u:

 • Wie verantwoordelijk is voor de verwerking;
 • Welke gegevens wij verwerken;
 • Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken;
 • Hoe wij omgaan met de ingegeven projectgegevens;
 • Welke rechten u heeft met betrekking tot deze verwerkingen.

U wordt vriendelijk verzocht deze privacyverklaring aandachtig te lezen en dit regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen kunnen niet worden uitgesloten. Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met info.vlaanderen@embuild.be

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Embuild Vlaanderen (Embuild vzw)
Kunstlaan 20
B-1000 Brussel
BE.0406.47.90.92

Eigenaar contact-e-mailadres: info.vlaanderen@embuild.be

Volgens de AVG zijn de beheerders van de website verantwoordelijk voor een juiste verwerking van uw Persoonsgegevens. Embuild Vlaanderen treed op als Verwerkingsverantwoordelijken van uw Persoonsgegevens.

Soorten verzamelde Gegevens

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.

De website bezoeken/ cookies

Bij het bezoeken van deze Website, kunnen er 'cookies' op de harde schijf van uw apparaat worden geplaatst om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en om uw surfgedrag te volgen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van een Google Analytics-cookie. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst. Uitgebreide informatie over deze cookies, de automatische verwerking die daarmee gepaard gaat en uw rechten daaromtrent vindt u in onze cookieverklaring. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden op die pagina beschreven.

Als u het Analytics-script liever blokkeert, kunt u hier een opt-out-plug-in voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin wordt uw bezoek niet meer meegenomen in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Contactformulier

Embuild Vlaanderen behoudt zich het recht voor om, op basis van hun gerechtvaardigd belang om te netwerken, gegevens te gebruiken van bezoekers van de website of personen die het contactformulier invullen. Het contactformulier is zo samengesteld dat er minimale gegevens van de indiener nodig zijn (naam, achternaam en e-mailadres). Andere invoergegevens die via de contactformulieren op deze website worden verzonden, worden opgeslagen, samen met meta-informatie over de inzendingen, waaronder de tijdstempel, het oorspronkelijke IP-adres en de user-agent (browser). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door de Eigenaar(s) en uitsluitend voor netwerk- of informatieve doeleinden.

Deze gegevens worden 10 jaar bewaard, tenzij het gegevens betreft die de Eigenaar(s) hebben verkregen voor een doel waarvoor zij deze langer nodig hebben.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit te melden via info.vlaanderen@embuild.be. Als u bezwaar maakt, worden uw Persoonsgegevens gewist.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven (bv. tijdens het invullen van het Contactformulier); Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Gebruik van de data

Google Analytics (bezoek website)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over het aantal bezoekers, de bezochte pagina's, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee de Eigenaars deze website voortdurend kunnen verbeteren voor Gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een specifieke persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van 'behavioral targeting' waarmee je op basis van jouw klikgedrag speciale content te zien krijgt; jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit verwerkt of opgeslagen in Analytics.

Contactformulier

De informatie die via het contactformulier wordt verzameld (uw naam, uw achternaam, uw e-mailadres en eventueel andere informatie zoals telefoonnummer en organisatie) wordt, na goedkeuring, opgeslagen in een contactlijst van Embuild Vlaanderen met als doel de Gebruiker te informeren over relevant nieuws en evenementen inzake het Klimaatdak. Indien de Gebruiker geen informatie meer wenst te ontvangen over het Klimaatdak, kan de Gebruiker aanvragen om de toestemming in te trekken waarna de Persoonsgegevens worden verwijderd uit de lijst.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen en gedeeld via dit contactformulier en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Het doel van de dataverzameling en -verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar(s) contact kunnen opnemen met de Gebruikers (e-mailadres) en zodat de ondertekening van het protocol geregistreerd kan worden.

Daarnaast dient de dataverzameling ook zodat de Eigenaar(s) kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, kunnen reageren op handhavingsverzoeken, hun rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kunnen beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kunnen detecteren, en voor de volgende doeleinden: Tagbeheer, Spambescherming, Analyses en Contacten beheren en berichten verzenden.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar(s) worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht om een overzicht op te vragen van de personen die uw gegevens ontvangen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken indien de Gebruiker de juistheid van de Persoonsgegevens waarover de Eigenaar(s) beschikken betwist of indien de verwerking onrechtmatig is en de Gebruiker zich verzet tegen het verwijderen van de persoonsgegevens. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen indien
  • de verwerking van die gegevens is niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden verzameld;
  • een gegeven toestemming werd ingetrokken;
  • er bezwaar gegeven wordt tegen verdere verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
  • de persoonsgegevens zouden zijn verzameld van een kind (jonger dan 13 jaar).
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met de Gegevensbeschermingsauthoriteit, die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bij geval van inbreuk in verband met uw persoons- en projectgegevens

De Eigenaar(s) doet er alles aan om de gegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Mocht er toch een inbreuk op uw gegevens plaatsvinden, en deze inbreuk brengt een hoog risico met zich mee voor uw rechten en vrijheden, dan zal de Eigenaar(s) u zo snel mogelijk en zeker binnen de 72 uur op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder de voorwaarden bepaald in de AVG.

Cookiebeleid

Deze Website gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.